خانه / گیاهان دارویی / لیست بذور گیهان دارویی گروه تجاری تایماز

لیست بذور گیهان دارویی گروه تجاری تایماز

 ((بذور گیاهان داروئی موجود در گروه تجاری تایماز))

ردیف

نام فارسی

نام علمی

درصد خلوص

در صد قوه نامیه

 

وزن هزاردانه

(gr)

تعداد بذر در کیلوگرم

۱

استویا

Stevia rebaudiana

۹۹%

۸۰%

۱

۱۰۰۰۰۰۰

۲

اسفرزه اواتا

Plantago ovata

۹۸%

۹۵%

۶/۱

۶۲۵۰۰۰

۳

اسفرزه پسیلیوم

Plantago psylium

۹۸%

۹۰%

۱/۲

۴۷۶۰۰۰

۴

اسفند

Peganum harlmala

۹۸%

۹۰%

۳/۲

۴۳۴۰۰۰

۵

افسنطین

Artemisia absinthium

۸۰%

۸۵%

۱/۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۶

اکالیپتوس

Eucalyptus camadulensis

۹۰%

۹۰%

۱/۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۷

اکیناسه(سرخار گل باریک)

Echinaceae angostifolia

۹۸%

۹۲%

۲/۴

۲۳۸۰۰۰

۸

اکیناسه(سرخارگل)

Echinacea purpurea

۹۵%

۸۳%

۲/۴

۲۳۸۰۰۰

۹

آنغوزه

Ferula assa – foetida

۹۸%

۸۰%

۲/۱۹

۵۲۰۰۰

۱۰

انیسون

Pimpinella anisum

۸۰%

۹۹%

۸/۱

۶۸۰۰۰

۱۱

آویشن برگ باریک (دنایی)

Thymus daenensis

۹۵%

۹۰%

۳/۰

۳۳۳۳۰۰۰

۱۲

آویشن شیرازی

Zataria sp

۹۹%

۹۰%

۳/۰

۳۳۳۳۰۰۰

۱۳

آویشن باغی (ولگار)F2

Thymus vulgaris

۹۹%

۹۰%

۲/۰

۵۰۰۰۰۰۰

۱۴

بابا آدم

Arctium lappa

۹۹%

۹۰%

۶/۸

۱۱۶۰۰۰

۱۵

بابونه اورا

Matricaria  urea

۹۰%

۸۵%

۳/۰

۳۳۳۳۰۰۰

۱۶

بابونه شیرازی

Anthemis pseadocatula

۷۲%

۸۰%

۳/۰

۳۳۳۳۰۰۰

۱۷

بابونه کامومیل

Matricaria chamomilla

۹۰%

۹۵%

۱/۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۱۸

بادرشبویه

Dracocephalum moldavica

۹۵%

۹۰%

۵/۱

۶۶۶۰۰۰

۱۹

بادرنجبویه

Melissa officinalis

۹۷%

۹۰%

۴/۰

۲۵۰۰۰۰۰

۲۰

بارهنگ

Plantago major

۹۹%

۹۹%

۲/۱

۸۳۳۰۰۰

۲۱

باریجه

Ferula gumosa

۹۹%

۸۲%

۷/۲۶

۳۷۰۰۰

۲۲

بالنگو

Lallemantia iberica

۹۸%

۸۰%

۳/۱

۷۶۰۰۰۰

۲۳

بذرالبنج(بنگدانه)

Hyoscyamus niger

۹۵%

۸۰%

۱

۱۰۰۰۰۰۰

۲۴

برازمبل

Perovskia abrotanoides

۹۵%

۸۰%

۴/۰

۲۵۰۰۰۰۰

۲۵

بنه

Pistacia atlantica

۹۹%

۸۰%

۹/۱۰۱

۹۰۰۰

۲۶

بومادران

Achillea millefolium

۸۹%

۹۰%

۱/۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۲۷

بومادران کوهی

Achillea  vermicularis

۹۵%

۸۳%

۲/۰

۵۰۰۰۰۰۰

۲۸

پرسیاوش

Adianthun capillus

۹۹%

۸۰%

۴/۲

۴۱۶۰۰۰

۲۹

پنبه تن

Londesia eriantha

۹۵%

۸۰%

—-

—-

۳۰

پنج انگشت

Vitex negundo

۹۷%

۹۵%

۲/۶

۱۶۱۰۰۰

۳۱

پنیرک

Malva silvestris

۸۵%

۸۰%

۱/۲

۴۷۶۰۰۰

۳۲

تاج خروس

Celosia cristata

۹۹%

۹۹%

۵/۰

۲۰۰۰۰۰۰

۳۳

تاج ریزی

Solanum dulcamara

۹۸%

۹۰%

۲/۱

۸۳۰۰۰۰

۳۴

تخم شربتی

Cimum Basillcum

۹۹%

۹۸%

۱

۱۰۰۰۰۰۰

۳۵

ترشک

Rumex acetosa

۹۰%

۹۵%

۵/۳

۲۸۵۰۰۰

۳۶

تنباکو

Nicotiana tabacum

۹۸%

۹۰%

۳/۰

۳۳۳۳۰۰۰

۳۷

جعفری

Petroselinum sativum

۹۹%

۸۵%

۵/۱

۶۶۶۰۰۰

۳۸

جودوسر

Avena fatua

۹۵%

۹۰%

۲۷

۳۷۰۰۰

۳۹

جودوسر

Avena sativa

۹۵%

۹۲%

۲۶

۳۸۰۰۰

۴۱

چای ترش

Hibisus sabdariffa

۹۹%

۸۰%

۱۸

۵۵۵۰۰

۴۰

چایو (سیرک)

Allium paradoxum

۹۵%

۹۰%

۴۵

۲۲۰۰۰۰

۴۲

چویل

Ferulago contracta

۹۰%

۸۰%

۴/۲۳

۴۲۰۰۰

۴۳

خار مقدس

Cnicus brnedictus

۹۹%

۸۰%

۵/۱۳

۷۴۰۰۰

۴۴

خارخسک

Tribulus terrestris

۷۰%

۹۰%

۱/۳۲

۳۱۰۰۰

۴۵

خارمریم

Silybum marianum

۹۲%

۸۰%

۴/۲۰

۴۹۰۰۰

۴۶

خاکشیر

Sisymbrium officinale

۹۶%

۸۰%

۲/۰

۵۰۰۰۰۰۰

۴۷

ختمی

Altheae officinalis

۹۰%

۸۰%

۶/۱۳

۷۳۰۰۰

۴۸

خردل

Sinapis arvensis

۹۸%

۹۰%

۴

۲۵۰۰۰۰

۴۹

خردل سفید

Sinapis alba

۹۹%

۹۸%

۱/۴

۲۴۰۰۰۰

۵۰

خرفه

Portulace olearaceae

۹۹%

۹۹%

۴/۰

۲۵۰۰۰۰۰

۵۱

خلال دندان

Ammi visnaga

۹۵%

۸۰%

۱

۱۰۰۰۰۰۰

۵۲

خواجه باشی

Dipsacus laciniatus

۹۷%

۷۰%

۵/۰

۲۰۰۰۰۰۰

۵۳

داتورا استرامونیوم

Datura stramoniun

۹۸%

۸۱%

۹/۴

۲۰۴۰۰۰

۵۴

داتورا متل

Datura metel

۹۸%

۸۰%

۹/۱۳

۷۱۰۰۰

۵۵

دان سیاه

Guizotia abyssinica

۹۹%

۹۰%

۲/۳

۳۲۰۰۰۰

۵۶

درمنه دشتی

Artemisia sieberi

۹۶%

۹۵%

۳۶/۰

۲۷۷۷۰۰۰

۵۷

    درمنه کوهی

Artemisia aucheri

۹۰%

۹۰%

۳۷/۰

۲۷۰۲۰۰۰

۵۸

رازیانه

Foeniculum vulgare

۹۳%

۸۰%

۹/۲

۳۴۴۰۰۰

۵۹

روناس

Rubia tinctorum

۹۸%

۸۲%

۲/۳۲

۳۱۰۰۰

۶۰

ریواس

Rheum ribes

۹۹%

۹۵%

۲/۴۷

۲۱۰۰۰

۶۱

ریش بز

Ephedra sp

۹۸%

۹۰%

۸/۷

۱۲۸۰۰۰

۶۲

زالزالک (میوه)

Crataegus oxyacantha

۹۹%

۸۰%

۹/۱۲۹

۷۰۰۰

۶۳

زرشک البرز

Berberis integerima

۹۷%

۷۴%

۰۲/۱۵

۶۶۰۰۰

۶۴

زنجبیل شامی

Inula Helenium

۹۰%

۹۰%

۱

۱۰۰۰۰۰۰

۶۵

زنیان

Carum copticum

۹۵%

۹۰%

۸/۰

۱۲۵۰۰۰۰

۶۶

زوفا

Hyssopus officinalis

۹۸%

۹۰%

۰۳/۱

۹۷۰۰۰۰

۶۷

زیره ایرانی

Bunium persicum

۹۴%

۸۶%

۸/۰

۱۲۵۰۰۰۰

۶۸

زیره سبز

Cuminum cyminum

۹۷%

۹۵%

۳/۲

۴۵۴۰۰۰

۶۹

زیره سیاه

Carum carvi

۹۹%

۹۵%

۲

۵۰۰۰۰۰

۷۰

سداب

Ruta graveolens

۸۵%

۸۰%

۲/۲

۷۶۹۰۰۰

۷۱

سگ زبان

Cynoglossum officinale

۹۴%

۸۰%

۴/۲

۲۳۸۰۹۶

۷۲

سنبل الطیب

Valeriana officinalis

۹۰%

۹۰%

۶/۰

۱۶۶۶۰۰۰

۷۳

سنبله نقره ای

Stachys byzanthina

۹۰%

۹۰%

۸/۳

۲۶۳۱۵۸

۷۴

سیاهدانه

Nigella arvensis

۹۶%

۹۰%

۲/۲

۴۵۴۰۰۰

۷۵

سیر

Allium sativum

۹۸%

۹۰%

۵

۲۰۰۰۰۰

۷۶

شاه اسپرم

Tanacetum Balsmitha

۹۹%

۸۰%

۱/۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۷۷

شاهبیزک

Atropa belladonna

۸۰%

۷۵%

۲/۴

۲۳۸۰۰۰

۷۸

شاهدانه

Cannabis sativa

۸۹%

۹۸%

۶/۱۷

۵۶۰۰۰

۷۹

شبدر شیرین

Melilotus sp

۹۸%

۹۵%

۱

۱۰۰۰۰۰۰

۸۰

شنگ

Tragopogon pratensis

۷۵%

۹۵%

۰۷/۳۳

۳۰۰۰۰

۸۱

شوکران

Conium maculatum

۹۰%

۹۰%

۸/۳

۲۶۳۰۰۰

۸۲

شوید

Anethum graveolens

۹۸%

۹۰%

۶/۱

۶۲۵۰۰۰

۸۳

شیرین بیان

Glycyrrhiza glabra

۹۰%

۸۰%

۶/۱۱

۸۶۰۰۰

۸۴

صابونی

Saponaria officinalis

۹۹%

۹۰%

۵/۱

۶۶۶۰۰

۸۵

عدس الملک

Securigera securidaca

۹۵%

۹۰%

۴/۸

۱۱۹۰۰۰

۸۶

عروسک پشت پرده

Physalis alkekengi

۹۸%

۷۵%

۵/۱۰

۹۹۰۰۰

۸۷

علف چای

Hypericum perforatum

۹۵%

۸۹%

۶/۰

۱۶۶۶۰۰۰

۸۸

عناب

Zizyphus vulgaris

۹۸%

۹۰%

۱۲۲۷

۸۰۰

۸۹

غافث

Eupatorium cannabinum

۹۵%

۸۶%

۲۳

۴۳۴۰۰

۹۰

فراسیون آسای سیاه

Ballota nigra

۹۸%

۷۵%

۶/۰

۱۶۶۰۰۰۰

۹۱

فراسیون سفید

Marrubium vulgare

۹۸%

۷۰%

۷/۰

۱۴۲۸۰۰

۹۲

فرنجشمک

scutellaria lateriflora

۹۸%

۹۰%

۰/۴

۲۵۰۰۰۰۰

۹۳

قدومه

Alyssum homolucarpum

۹۰%

۹۵%

۴/۱

۷۱۴۰۰۰

۹۴

قیچ(با بال)

Zygophyllum eurypterum

۸۵%

۹۶%

۱/۳۵

۲۸۰۰۰

۹۵

قیاق

Agropyron sp

۸۸%

۸۲%

۳/۱

۷۶۹۰۰۰

۹۶

کاسنی

Cichorium intybus

۸۰%

۹۹%

۲/۲

۴۵۴۰۰۰

۹۷

کدوی پوست کاغذی

Cucurbita pepo

۹۹%

۹۰%

۹/۱۳۴

۷۰۰۰

۹۸

کرچک)بید انجیر)

Ricinum commonis

۹۹%

۹۹%

۶/۲۶۳

۳۰۰۰

۹۹

کرفس کوهی

Kelussia oderatassima

۹۹%

۸۰%

۰۳/۳۲

۳۱۰۰۰

۱۰۰

کرفس معمولی(اصفهانی)

Apium graveolens

۹۵%

۹۰%

۴/۰

۲۵۰۰۰۰۰

۱۰۱

کرفس اهوازی

Apium graveolens

۹۵%

۹۰%

۴/۰

۲۵۰۰۰۰۰

۱۰۲

کرفس وحشی

Smyrnopsis aucheri

۹۴%

۸۳%

۳/۱۲

۸۱۰۰۰

 

کلبیت

Cyprus congolomeratus

۹۵%

۷۰%

۶/۲

۳۸۰۰۰۰

۱۰۳

کنار

Ziziphus spina – cristi

۹۹%

۸۵%

۱/۵۳۵

۵۵۵۰۰۰

۱۰۴

کنجد

Sesamum indicum

۹۵%

۹۰%

۶/۲

۳۸۴۰۰۰

۱۰۵

کنگر فرنگی

Synarascolymes officinalis

۹۰%

۸۳%

۱/۳۵

۲۸۰۰۰

۱۰۶

گاو زبان ایرانی

Echium amoenum

۹۵%

۹۰%

۳/۳

۳۰۳۰۰

۱۰۷

گاوزبان اروپائی

Borago officinalis

۹۹%

۹۰%

۸/۱۶

۵۹۰۰۰

۱۰۸

گزنه

Urtica dioica

۹۷%

۷۰%

۱/۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۱۰۹

گل ارونه

Salvia multicaulis

۹۰%

۸۰%

۲/۱۰

۹۸۰۰۰

۱۱۰

گل ماهور

Verbascum thapsus

۹۸%

۹۶%

۱/۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۱۱۱

گل مغربی

Oenothera biennis

۹۹%

۹۱%

۳/۰

۳۳۳۳۰۰۰

۱۱۲

گلپر

Heracleum persicun

۸۵%

۸۰%

۹/۱۵

۶۲۰۰۰

۱۱۳

گلرنگ

Carthamus tinctarius

۹۹%

۹۶%

۰۸/۲۹

۳۴۰۰۰

۱۱۴

گون گزی

Astragalus adscendence

۹۵%

۸۲%

۹/۱۳

۷۱۰۰۰

۱۱۵

مارچوبه

Asparagus adscendens

۹۰%

۸۰%

۲/۱۵

۶۵۷۰۰

۱۱۶

محلب

Cerasus Mahleb

۹۹%

۹۰%

۸/۹۶

۱۰۰۰۰

۱۱۷

مخلصه

Tanacetum parthenium

۷۰%

۹۰%

۱/۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۱۱۸

مرزنجوش(مرزنگوش)

Origanum majora

۹۰%

۹۰%

۲/۰

۵۰۰۰۰۰۰

۱۱۹

مرو

Salvia sp

۹۹%

۹۰%

۵/۳

۲۸۵۰۰۰

۱۲۰

مریم گلی

Salvia officinalis

۹۸%

۹۰%

۹/۷

۱۲۶۰۰۰

۱۲۱

مریم گلی ترکه ای

Salvia officinalis

۹۹%

۹۸%

۵

۱۲۶۰۰۰

۱۲۲

مریم گلی مزرعه روی

Salvia nemorosa

۹۵%

۹۰%

۲/۴

۲۳۸۰۰۰

۱۲۳

مریم نخودی

Teucrium chamaedrys

۸۹%

۹۹%

۳/۱

۹۵۰۰۰

۱۲۴

مشکک

Durosia anethifolia

۹۰%

۹۰%

۵/۷

۱۳۳۰۰۰

۱۲۵

مورد

Myrtus communis

۹۹%

۷۵%

۲/۸۹

۱۱۰۰۰

۱۲۶

موسیر

Allium ascalonicum

۹۵%

۶۵%

۹/۶

۱۴۴۰۰۰

۱۲۷

ناخنک

Astragalus sp

۸۰%

۷۶%

۳/۳

۳۰۳۰۰۰

۱۲۸

نسترن

Rosa canina

۹۸%

۷۰%

۴/۱۹

۵۱۰۰۰

۱۲۹

نعناع پیپرمنت

Mentha piperita

۹۹%

۸۰%

۱/۰

۵۰۰۰۰۰۰۰

۱۳۰

نعناع معمولی

Mentha sylvestris

۹۸%

۸۵%

۰۲/۰

۴۵۴۰۰۰

۱۳۱

همیشه بهار (پرپر)

Calendula officinalis

۸۴%

۹۰%

۸/۱۲

۷۸۰۰۰

۱۳۲

همیشه بهار (کم پر)

Calendula officinalis

۸۵%

۹۰%

۲/۱۶

۶۱۰۰۰

۱۳۳

هندوانه ابوجهل

Citrullus colocynthis

۹۹%

۹۰%

۶/۴۰

۲۴۰۰۰

۱۳۴

وشا

Dorema ammoniacum

۹۸%

۸۰%

۴/۱۰

۹۶۰۰۰

۱۳۵

یونجه زرد

Melilotus officinalis

۹۸%

۹۹%

۲/۳

۳۱۲۰۰۰

۱۳۶

زرین گیاه

Dracocephalum kotchii

۹۹%

۹۰%

۵/۱

 

 

گل گندم

Centaurea cyanus

 

 

 

 

 جهت ثبت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر با گروه تجاری تایماز تماس حاصل فرمائید:

سامانه پیام کوتاه: ۰۹۰۱۶۱۱۳۱۳۲

ایمیل:taimazgroups@gmail.com

شماره تلفن۳۲۳۵۱۰۵۲-۰۴۱                                    ۳۲۳۵۱۲۴۲-۰۴۱

آدرس : سراسر ایران

 

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*